Strona w przebudowie
zapraszmy do kontaktu.

REJESTRACJA 602-686-594 / 618 614 240

Polityka prywatności

Szanowna Pani / Szanowny Panie, na podstawie art. 13 ust. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BB Klinika Sp. z o.o. Spółka Komandytowa– podmiot leczniczy udzielający świadczeń zdrowotnych w zakładzie opieki medycznej z siedzibą w Poznaniu (60-278), ul. Palacza 138/U1, zwany dalej Administratorem, z którym można się kontaktować w siedzibie Administratora lub pocztą tradycyjną wysyłając wiadomość na adres siedziby.

2. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną Pani/Pana danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych dostępnym pod adresem daneosobowe@bbklinika.pl


3. Korzystanie z Fanpage BB Klinika Sp. z o.o. Spółka Komandytowa w serwisie Instagram jest w pełni dobrowolne i następuje poprzez korzystanie z Fanpage Administratora.

4. Administrator dba o poufność danych, z uwagi jednak na konieczność wypełnienia celu przetwarzania, może udostępniać dane podmiotom, z którymi ma zawarte odrębne umowy na świadczenie usług, podmiotom usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające zarządzanie nimi, podmiotom kontrolującym lub innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, prawo wniesienia sprzeciwu, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.. Jeżeli chce Pan/Pani skorzystać z w/w uprawnień – proszę wysłać wiadomość pocztową na adres: daneosobowe@bbklinika.pl9. Ma Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wyrażeniu sprzeciwu lub ustania celów przetwarzania zgodnie z okresem wynikającym z przepisów prawa.